STADGAR

§ 1 Namn:
Klubbens namn är Värmdö Whisky, klubben bildades den 14 oktober 2019 – är en ideell klubb (förening) hemmahörande i Värmdö. Klubben har både whisky, rom, gin och ölprovningar.

§ 2 Klubbens Syfte:
Klubbens syfte är att med medlemmar som har ett genuint intresse av whisky och andra ädla destillerade drycker, under trivsamma former ordna whiskyprovningar och andra typer av provningar, resor med mera för att på så sätt öka kunskapen om whisky och andra destillerade dryckers underbara värld.

§ 3 Klubbens verksamhet:
Klubben ska:
• Arrangera provningar med inbjudna eller egna provningsledare.
• Förmedla eller arrangera resor till mässor, utställningar, destillerier med mera.
• Samordna gemensamma inköp av whisky och andra drycker, litteratur eller annat som främjar medlemmarnas intresse för destillerade drycker.
• Vara medlem i Svenska Whiskyförbundet.
§ 4 Styrelsens sammansättning:

Styrelsen ska bestå av:
Minst 7 och högst 11 personer (totala antalet ska vara udda).
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 5-7 ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet (ca 50 procent av styrelsen väljs på 2 år, och ca 50 procent väljs på 1 år). Om någon styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag under mandatperioden så kan styrelsen
utse en ny ledamot fram till nästkommande årsmöte.
Medlem i klubben kan väljas som ledamot i styrelsen.
Vald Styrelse tillträder direkt efter avslutat årsmöte, och har ett konstituerande möte vid
första styrelsemöte efter årsmötet.
Styrelsen ska sammanträda minst 6 gånger per år på kallelse från ordföranden, mötena ska protokollföras.
Styrelsebeslut meddelas medlemmar via hemsidan och mail med rubriken ”Styrelsen informerar”.
Arbetet i styrelsen är ideellt.

§ 5 Medlemskap, utträde, olämpligt beteende:
Vem som helst som fyllt 20 år kan ansöka om att bli medlem i Värmdö Whisky. Godkänns medlemsansökan betalas inträdesavgiften in, inträdesavgiften är ett engångsbelopp.
Alla medlemmar betalar därefter en årsavgift senast månaden efter årsmötet. Inträdes- och medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan avslå medlemsansökan samt besluta om att inte ta in fler medlemmar i
föreningen.
Medlemskapet träder i kraft så snart betalning skett och kontaktuppgifter skickats in samt att man godkänt klubbens stadgar. I och med att inträdesavgift är betald godkänner medlem att dennes personuppgifter publiceras i medlemsmatrikel eller likvärdigt forum.
Medlem som allvarlig skadar kan stängas av från provningar eller uteslutas från klubben
efter beslut av styrelsen.
Medlemmar kan utträda ur klubben när de vill. Utträde sker genom skriftligt meddelande till styrelsen. Årsavgift (medlemsavgift) återbetalas inte.

§ 6 VIP och Hedersmedlem
Medlem som gör stora insatser under ett verksamhetsår kan under nästkommande verksamhetsår tilldelas ett VIP medlemskap, vilket innebär att medlem inte betalar någon medlemsavgift för detta år.
Medlem som gjort stora insatser under lång tid för klubben kan utses till Hedersmedlem.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
VIP och Hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 7 Tvist:
Tvist mellan medlem och klubben ska avgöras av styrelsen eller av årsmötet. Tvist kan ej
hänskjutas till någon juridisk instans (Tingsrätt eller motsvarande).

§ 8 Avbokningsregler inför provningar och resor. Vid avbokning mer än 48 timmar före provningen betalas deltagaravgiften –
bokningsavgiften tillbaka.
Vid avbokning mindre än 48 timmar före provningen sker ingen återbetalning. Medlem får inte några sampels skickade till sig.
Avbokningsregler i samband med klubbresor beslutas av styrelsen inför varje resa och dessa regler meddelas medlemmar i samband med att man har möjlighet att boka resan.

§ 9 Whiskyköp
Betald flaska hämtas av beställare eller anmält ombud. Hela betalningen ska vara inbetald innan hämtning kan göras.
Ej hämtad flaska förvaras av styrelsen i max 2 månader. Om hämtning ej görs inom fastställd tidsperiod så tillfaller flaskan/or Värmdö Whisky och ingen återbetalning görs.
Styrelsen fastställer på vilket sätt de bäst ska användas i klubbens verksamhet ex.
sampels/lottpris/provning.
Vill medlem att beställda flaskor skickas till hemadressen, så packar klubben flaskorna omsorgsfullt men tar inget ansvar för hantering hos post eller transportföretag. Medlem står för risken och kostnaden (egen kostnad) om flaskor går sönder under transport.

§ 10 Revisorer:
Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning.

§ 11 Årsmöte:
Ordinarie årsmöte ska hållas senast under mars månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet samt meddelar klubbens medlemmar via mail senast tre veckor innan årsmötet ska äga rum.
Årsmötet är klubbens högst beslutande organ.

Följande ärenden ska alltid behandlas på årsmötet:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötesekreterare
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd, sker via deltagarlistan
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
7. Anmälan övriga frågor
8. Godkännande av dagordningen
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk redovisning
11. Revisionsberättelse
12. Fastställande av balans- och resultaträkning
13. Beslut om disposition av vinst och förlust (resultatet överförs i ny räkning)
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Framställningar och förslag från styrelsen
16. Motioner från medlemmar
17. Val av styrelse
a) Val av ordförande
b) Val av vice ordförande
c) Val av sekreterare
d) Val av kassör
e) Val av ledamöter
18. Val av revisorer
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor anmälda under punkt 7
21. Årsmötet avslutas

§ 12 Rösträtt:
Endast fullt betalande och på årsmötet närvarande medlem har rösträtt med en röst. Vid lika röstetal gäller ordinarie ordförandes röst som utslagsröst.

§ 13 Stadgeändring:
Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet och måste då antas med två tredjedelars majoritet av antalet röster.
Då förslag på stadgeändringar föreligger ska medlemmarna i kallelsen till årsmötet delges förslaget.

§ 14 Verksamhetsår:
Klubbens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§ 15 Upplösning av klubben:
Förslag om klubbens upplösning kan endast framläggas för årsmötet. Att upplösning ska behandlas ska framgå av kallelsen till årsmötet. Klubben kan inte upplösas så länge 11 röstberättigade medlemmar motsätter sig en upplösning.