STADGAR

Stadgar Värmdö Whisky
(förslag till årsmötet  5 mars 2022)

§ 1 Namn:
Klubbens namn är Värmdö Whisky, klubben bildades den 14 oktober 2019 – är en ideell klubb (förening) hemmahörande i Värmdö. Klubben har både whisky- och ölprovningar.

§ 2 Klubbens Syfte:
Klubbens syfte är att med medlemmar som har ett genuint intresse av whisky och andra ädla destillerade drycker, under trivsamma former ordna whiskyprovningar och andratyper av provningar, resor med mera för att på så sätt öka kunskapen om whisky och andra destillerade dryckers underbara värld.

§ 3 Klubbens verksamhet:
Klubben ska:
• Arrangera provningar med inbjudna eller egna provningsledare.
• Förmedla eller arrangera resor till mässor, utställningar, destillerier med mera.
• Samordna gemensamma inköp av whisky och andra drycker, litteratur eller annat
som främjar medlemmarnas intresse för destillerade drycker.
• Vara medlem i Svenska Whiskyförbundet.

§ 4 Styrelsens sammansättning:
Styrelsen ska bestå av:
Minst 7 och högst 11 personer (totala antalet ska vara udda).
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 5-7 ledamöter.
Styrelsen väljs på
årsmötet (ca 50 procent av styrelsen väljs på 2 år, och ca 50 procent väljs på 1 år).
Om någon styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag under mandatperioden så kan styrelsen utse en ny ledamot fram till nästkommande årsmöte.
Medlem i klubben kan väljas som ledamot i styrelsen. Vald Styrelse tillträder direkt efter avslutat årsmöte, och har ett konstituerande möte vid första styrelsemöte efter årsmötet.
Styrelsen ska sammanträda minst 6 gånger per år på kallelse från ordföranden, mötena ska
protokollföras. Styrelsebeslut meddelas medlemmar via hemsidan och mail med rubriken ”Styrelsen informerar”.
Arbetet i styrelsen är ideellt.

§ 5 Medlemskap, utträde, olämpligt beteende:
Vem som helst som fyllt 20 år kan ansöka om att bli medlem i Wärmdö Whisky.  Godkänns medlemsansökan betalas inträdesavgiften in, inträdesavgiften är ett engångsbelopp.
Alla medlemmar betalar därefter en årsavgift senast månaden efter årsmötet. Inträdes- och medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan avslå medlemsansökan samt besluta om att inte ta in fler medlemmar i föreningen.
Medlemskapet träder i kraft så snart betalning skett och kontaktuppgifter skickats in samt att man godkänt klubbens stadgar. I och med att inträdesavgift är betald godkänner medlem att dennes personuppgifter publiceras i medlemsmatrikel eller likvärdigt forum.
Medlem som allvarlig skadar kan stängas av från provningar eller uteslutas från klubben efter beslut av styrelsen.
Medlemmar kan utträda ur klubben när de vill. Utträde sker genom skriftligt meddelande till styrelsen. Årsavgift (medlemsavgift) återbetalas inte.

§ 6 VIP och Hedersmedlem
Medlem som gör stora insatser under ett verksamhetsår kan under nästkommande verksamhetsår tilldelas ett VIP medlemskap, vilket innebär att medlem inte betalar någon medlemsavgift för detta år.
Medlem som gjort stora insatser under lång tid för klubben kan utses till Hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
VIP och Hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 7 Tvist:
Tvist mellan medlem och klubben ska avgöras av styrelsen eller av årsmötet. Tvist kan ej hänskjutas till någon juridisk instans (Tingsrätt eller motsvarande)

§ 8 Avbokningsregler inför provningar och resor
Vid avbokning mer än 48 timmar före provningen betalas deltagaravgiften (– bokningsavgiften) tillbaka Vid avbokning mindre än 48 timmar före provningen sker ingen återbetalning. Medlem får inte några sampels skickade till sig.
Avbokningsregler i samband med klubbresor beslutas av styrelsen inför varje resa och dessa regler meddelas medlemmar i samband med att man har möjlighet att boka resan.

§ 9 Whiskyköp
Betald flaska hämtas av beställare eller anmält ombud. Hela betalningen ska vara inbetald innan hämtning kan göras.
Ej hämtad flaska förvaras av styrelsen i max 2 månader. Om hämtning ej görs inom fastställd tidsperiod så tillfaller flaskan/or Värmdö Whisky och ingen återbetalning görs.
Styrelsen fastställer på vilket sätt de bäst ska användas i klubbens verksamhet ex. sampels/lottpris/provning.
Vill medlem att beställda flaskor skickas till hemadressen, så packar klubben flaskorna omsorgsfullt men tar inget ansvar för hantering hos post eller transportföretag. Medlem står för risken och kostnaden (egen kostnad) om flaskor går sönder under transport.

§ 10 Revisorer:
Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper och förvaltning,